Sign In

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập

08/11/2019

      Học mọi lúc, mọi nơi, học từ mọi người, học từ xã hội,… nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của bản thân là phương châm, mục tiêu mà Đoàn viên Chi đoàn Cục THADS tỉnh Thừa Thiên...

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

03/07/2019

       Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.