Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

17/07/2015

I. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre
- Ông Nguyễn Văn Nghiệp
II. Các Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre
- Ông Võ Thành Đông
- Ông Trần Văn Liêm
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Phạm Tấn Khánh
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Phan Thị Phương Duy
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Lê Thị Hải Yến
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Lê Văn Liệt
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Lê Ngọc Trung
09 Chi cục THADS trực thuộc