Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương

11/07/2015

 
STT CHỨC VỤ/PHÒNG BAN ĐIỆN THOẠI EMAIL
I LÃNH ĐẠO    
  CỤC TRƯỞNG 0274.3848755  
  Nguyễn Thị Tuyết Thanh 0918507216 thanhntt.bdg@moj.gov.vn
  PHÓ CỤC TRƯỞNG    
  Nguyễn Văn Lắm 0274.3855501; 0907590879 lamnv.bdg@moj.gov.vn
  Đỗ Văn Hùng 0274.3858125; 0918950414 hungdv.bdg@moj.gov.vn
  Nguyễn Thị Trúc Lam 0274.3858135; 0913140769 lamntt.bdg@moj.gov.vn
II CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN    
1 VĂN PHÒNG 0274.3822290  
  CHÁNH VĂN PHÒNG    
  Nguyễn Quang Hòa 0944009797 hoanq.bdg@moj.gov.vn
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG    
       
2 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 0274.3814282  
  TRƯỞNG PHÒNG    
       
  PHÓ PHÒNG    
  Trần Tú Minh Thư
Đặng Văn Hà
  thuttm.bdg@moj.gov.vn
hadv.bdg@moj.gov.vn
3 PHÒNG KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH 0274.3825853  
  TRƯỞNG PHÒNG     
  Đinh Thị Tuyết Mai 0906318328 maidtt.bdg@moj.gov.vn
  PHÓ PHÒNG    
       
4 PHÒNG NGHIỆP VỤ 0274.3858124  
  TRƯỞNG PHÒNG    
  Nguyễn Văn Hoành 0918810844  hoanhnv.bdg@moj.gov.vn
  PHÓ PHÒNG    
  Nguyễn Quang Truyền   truyennq.bdg@moj.gov.vn
  Nguyễn Việt Hòa   hoanv.bdg@moj.gov.vn
5 PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 0274.3855590  
  TRƯỞNG PHÒNG    
  Trương Công Hân   hantc.bdg@moj.gov.vn
  PHÓ PHÒNG    
       
  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC    
1 Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Dầu Một 0274.3813915 thudaumot.bdg@moj.gov.vn
2 Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thuận An 0274.3948819 thuanan.bdg@moj.gov.vn
3 Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Dĩ An 0274.3742907 dian.bdg@moj.gov.vn
4 Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Bến Cát. 0274.3564724 bencat.bdg@moj.gov.vn
5 Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Tân Uyên. 0274.3656379 tanuyen.bdg@moj.gov.vn
6 Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Dầu Tiếng. 0274.3522832 dautieng.bdg@moj.gov.vn
7 Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Phú Giáo. 0274.3675016 phugiao.bdg@moj.gov.vn
8 Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Bàu Bàng 0274.3516278 baubang.bdg@moj.gov.vn
9 Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Bắc Tân Uyên. 0274.3651215 bactanuyen.bdg@moj.gov.vn


                                                                                                               Ngày 04 tháng 01 năm 2023 
                                                                                                                 VĂN PHÒNG