Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...