Sign In

Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

08/08/2015

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi bổ sung  một số điều Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và tại Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức như sau:
         1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
         
2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các phòng chuyên môn trực thuộc.
        
3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có Cục trưởng đồng thời là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng đồng thời là Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; Chấp hành viên sơ cấp; Chấp hành viên trung cấp; Chấp hành viên cao cấp; Thẩm tra viên thi hành án; Thẩm tra viên chính thi hành án; có thể có Thẩm tra viên cao cấp thi hành án; Thư ký thi hành án và công chức khác.
       4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
        
5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 173 Luật Thi hành án dân sự, có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cùng cấp về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và thực hiện báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật.

     DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CỤC, CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC CHI CỤC

 

 I. LÃNH ĐẠO CỤC
   - Ông Huỳnh Hoàng Khâm, Cục trưởng
   - Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Cục trưởng
   - Ông Trần Đình Trường, Phó Cục trưởng
 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng
   -  Ông Đỗ Thanh Mừng, Chánh Văn phòng
   - Bà Bùi Thị Khương Thảo,
Phó Chánh Văn Phòng
2. Phòng tổ chức cán bộ
      Ông Ngô Hoàng Nhi, Phó Trưởng phòng 
3. Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
    -  Bà Đoàn Kim Em, Phó Trưởng phòng 
    - Ông Huỳnh Quốc Khải, Phó Trưởng phòng

  4. Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
     - Ông Phạm Trung Dũng, Trưởng phòng
    - Ông Phan Công Nông, Phó Trưởng phòng
III. CÁC CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC

1.  Chi cục THADS thành phố Cà Mau
       - Ông Võ Văn Tính, Chi cục trưởng
       - Bà Nguyễn Bích Trang, Phó Chi cục trưởng 
       - Ông Trần Hữu Lộc, Phó Chi cục trưởng
2. Chi cục THADS huyện Thới Bình
       - Ông Sử Chí Nhân, Chi cục trưởng
       - Ông Phan Trần Nguyên Huy, Phó Chi cục trưởng
       - Ông Phan Quang Triệu, Phó Chi cục trưởng

3. Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời 
       - Ông Nguyễn Trường Thám, Chi cục trưởng
       - Ông Từ Công Tú, phó Chi cục trưởng
       - Ông Võ Chí Đoán, phó Chi cục trưởng

4. Chi cục THADS huyện U Minh
       - Ông Phạm Văn Mịnh, Chi cục trưởng
       - Ông Lâm Bá Triển, Phó Chi cục trưởng
       - Ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Chi cục trưởng
5. Chi cục THADS huyện Cái Nước
       - Ông Lưu Hải Điệp, Chi cục trưởng
       - Bà Phan Phương Anh, Phó Chi cục trưởng

       - Ông Nguyễn Minh Cần, Phó Chi cục trưởng
6. Chi cục THADS huyện Đầm Dơi
       - Ông Lâm Đức Hòa, Chi cục trưởng
       - Ông  Lê Minh Tâm, Phó Chi cục trưởng
      7. Chi cục THADS huyện Năm Căn
       - Ông Lý Minh Thuấn, Chi cục trưởng
       - Ông Đỗ Hoàng Anh, Phó Chi cục trưởng
       8. Chi cục THADS huyện Ngọc Hiển
       - Ông Nguyễn Công Tân, Chi cục trưởng
       - Ông Lê Quốc Tạo, Phó Chi cục trưởng

9. Chi cục THADS huyện Phú Tân
       - Ông Nguyễn Thanh Sang, Chi cục trưởng
       - Ông Lê Hoàng Đảm, phó Chi cục trưởng
       - Ông Trần Anh Tuấn, phó Chi cục trưởng