Sign In

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

09/09/2015

Ngày 26/8/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BTP  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 
 
Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự; Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại Quyết định số 977/QĐ-BTP ngày 31/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: