Từ khóa
Ngày ban hành
 • Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  07/12/2015

  21/01/2016

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 67/2015/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  14/08/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 62/2015/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

  18/07/2015

  01/09/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/2015/TT-BTP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  26/06/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực một phần

 • Luật 64/2014/QH13

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  25/11/2014

  01/07/2015

 • Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

  30/10/2014

  15/12/2014

 • Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

  Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

  14/02/2014

  31/03/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

  06/02/2013

  01/04/2013

 • Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA

  Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

  30/03/2012

  15/05/2012

 • Thông tư 91/2010/TT-BTC

  Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

  17/06/2010

  01/10/2010

 • Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

  24/12/2009

  07/02/2010

 • Luật 26/2008/QH12

  Thi hành án dân sự

  14/11/2008

  01/07/2009

  Hết hiệu lực một phần