Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

27/07/2015

I. LÃNH ĐẠO CỤC

1. CỤC TRƯỞNG

- Bà Đoàn Thị Hạ

2. PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Ông Đinh Văn Vị

- Ông Nông Tiến Dũng

- Ông Chu Thanh Hà

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG:

- Ông Nguyễn Cao Bắc

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ:

TRƯỞNG PHÒNG:

- Bà Hoàng Thị Son

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

- Bà Phạm Thu Hà

4. PHÒNG KIỂM TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO:

TRƯỞNG PHÒNG:

- Bà Nông Thị Thiều

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: