Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

08/04/2017

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

        Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự. Nhờ đó, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực: Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng lớn mạnh; cơ sở vật chất được quan tâm, đầu tư tốt hơn; công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; số việc, số tiền thi hành xong của năm sau cao hơn năm trước; số lượng án tồn đọng giảm qua các năm…, qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự của tỉnh Cao Bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Số lượng án có điều kiện nhưng chưa tổ chức thi hành xong còn nhiều; một số vụ việc giá trị phải thi hành lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm; đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự chưa được kiện toàn đầy đủ;cơ sở vật chất tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng tốt yêu cầu (12/13 Chi cục THADS chưa có Kho vật chứng, một số trụ sở làm việc của Chi cục THADS được xây dựng đã lâu, diện tích chật hẹp không còn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ)….
        Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của đất nước và của địa phương còn nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tranh chấp dân sự …diễn ra ngày càng nhiều đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác thi hành án dân sự. Do đó, để công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thực chất, bền vững, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, sự nghiêm minh của pháp luật cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác thi hành án dân sự.
Với lý do đó, ngày 10 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 16 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự. Chỉ thị gồm các nội dung cơ bản sau:
        1 - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác Thi hành án dân sự.
        2 - Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy, Đảng, Chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.
        3 - Tăng cường công tác chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (đặc biệt là đối với các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án dân sự, những vụ việc thi hành có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm).
        4 - Phát huy vai trò chủ động của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án các cấp (Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện thành phố) chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.
        5 - Tăng cường sự phối hợp của các ban ngành hữu quan (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân và các sở, ban ngành có liên quan) với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án.
        Với các nội dung trên, Chỉ thị đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền địa phương, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, từng bước làm thay đổi nhận thức của Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tăng cường, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, trách nhiệm tôn trọng hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
        Chỉ thị này đã được phổ biến, quán triệt sâu rộng đến từng Chi bộ tại địa phương./.
Như Trang – Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: