Sign In

Thông tư số: 08 /2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015

06/07/2015

Thông tư số: 08 /2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6  năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013  hướng dẫn Chế độ báo cáo  thống kê thi hành án dân sự và Văn bản hợp nhất số 2319/VBHN-BTP ngày 01/7/2015 của Bộ Tư pháp.
Các tin đã đưa ngày: