Sign In

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang

26/08/2015

I. CỤC TRƯỞNG
- Ông Lâm Anh Tuấn
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Ông Hà Trường Giang
- Bà Nguyễn Thị Thị Thu Huyền

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Kim Sơn Trúc
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Quyên
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hữu Sáng (Phụ trách)

- Bà Nguyễn Thị Kiều Trang
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ, TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đào Xuân Hữu (Phụ trách)

- Ông Nguyễn Đức Thuận

- Ông Nguyễn Công Cháng
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Trần Thị Hồng Thái
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Điêu Thị Cẩm Yến