Sign In

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KÊ KHAI, CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN THADS TỈNH HÀ GIANG

29/11/2022

Các tin đã đưa ngày: