Sign In

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (04/11/2021)

Ngày 04/11/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang đã ban hành Công văn số: 1122/CTHADS-VP về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Các tin đã đưa ngày: