Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành văn bản tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

22/03/2021

            Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó có Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Từ đó công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành án dân sự được nâng lên, hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố hoạt động đi vào nền nếp; công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan được chú trọng; tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự từng bước được kiện toàn, trình độ năng lực của đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự tiếp tục được nâng lên, kết quả thi hành án về việc, về tiền ngày càng cao...
          Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 19/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 490-CV/TU về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính với các nội dung cụ thể sau:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trọng tâm là: Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị số: 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, Nghị quyết số 85/NQ-BCS ngày 01/12/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; Chỉ thị số 30 – CT/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
2. Chỉ đạo đảm bảo thực hiện công tác thi hành án dân sự có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 và các năm tiếp theo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng nâng cao tỷ lệ thi hành án trong các vụ việc liên quan đến khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, việc thu hồi tiền, tài sanrbij chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế...; đảm bảo an toàn đối với kho vật chứng của cơ quan Thi hành án dân sự.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, thiếu sót, có biện pháp khắc phục ngay từ giai đoạn đầu khi tổ chức thi hành vụ việc. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp các cơ quan nhà nước ở địa phương chậm thực hiện việc thi hành án hành chính, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm, phản ánh.
4. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tá thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, chú trọng công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự.
5. Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giữa các cơ quan tư pháp (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) để giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, khó khăn, có vướng mắc.
         Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

                                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: