Sign In

Cục THADSKiên Giang Điện thoại Thư điện tử
Chi cục THADS huyện An Biên 077.3510388 htycthaanbien.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện An Minh 0773.884305 htycthaanminh.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Châu Thành 0773836155 htycthachauthanh.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Giang Thành 0773.760671 htycthagiangthanh.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Giồng Riềng 0773.631567 htycthagiongrieng.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Gò Quao 0773.824100 htycthagoquao.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Hà Tiên 0773.852219 htycthahatien.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Hòn Đất 0773.841139 htycthahondat.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Kiên Hải 0773.830012 htycthakienhai.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Kiên Lương 0773.854789 htycthakienluong.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Phú Quốc 0773.846211 htycthaphuquoc.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Tân Hiệp 0773.727665 htycthatanhiep.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện U Minh Thượng 077.3883.728 htycthauminhthuong.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Vĩnh Thuận 0773601110 htycthavinhthuan.kgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS thành phố Rạch Giá 0773.816165 htyctharachgia.kgg@moj.gov.vn
Cục THADS tỉnh Kiên Giang 0778600567 htyctha.kgg@moj.gov.vn