Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

30/06/2015

* Ban Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long
* Văn phòng
* Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án
* Phòng tổ chức cán bộ
* Chi cục THADS thành phố Vĩnh Long
Địa chỉ: số 118B, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.822.560
Email: txvinhlong.vlg@moj.gov.vn
* Chi cục THADS huyện Long Hồ
Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.850294
Email: longho.vlg@moj.gov.vn
* Chi cục THADS huyện Mang Thít
Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.840404
Email: mangthit.vlg@moj.gov.vn
* Chi cục THADS huyện Vũng Liêm
Địa chỉ: ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.870262
Email: vungliem.vlg@moj.gov.vn
* Chi cục THADS huyện Trà Ôn
Địa chỉ: số 16, đường Thống Chế Điều Bác, khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.770388
Email:traon.vlg@moj.gov.vn
* Chi cục THADS huyện Tam Bình
Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.860313
Email: tambinh.vlg@moj.gov.vn
* Chi cục THADS thị xã Bình Minh
Địa chỉ: Khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.850294
Email: binhminh.vlg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Bình Tân
Địa chỉ: khóm Thành Qưới, thị trấn Tân Qưới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.766259
Email: binhtan.vlg@moj.gov.vn