Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

30/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG
     - Ông Nguyễn Thành Thanh Dũng

II. PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG
     - Ông Nguyễn Hoàng Danh

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
     - Ông Phan Bá Triều
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
     - Bà Trương Ny

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
     - Ông Trương Trọng Nghĩa
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
     - Bà Quan Nguyễn Kim Phượng

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
     - Ông Nguyễn Văn Cơ 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
     - Ông Võ Thạch Tây


4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
     - Ông Phan Văn Cảnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN
     - Ông Lê Minh Nhựt

KẾ TOÁN TRƯỞNG NV
     - Bà Sơn Thị Ngọc Trang

IV. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long
   Chi cục trưởng: 
Ông Nguyễn Phước Điện
   Phó Chi cục trưởng: Bà Trần Thị Tuyết Nga

2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ
   Phụ trách Chi cục: Ông Lê Minh Hoàng
   Phó 
Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Thanh

3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũng Liêm
   Chi cục trưởng: Ông Trần Văn Thảo
   Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Đầy
   Phó Chi cục trưởng: Bà Lê Thị Kim Thoa


4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Thít
   Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Quang
   Phó Chi cục trưởng:  Ông Nguyễn Hoàng Dưỡng
   Phó Chi cục trưởng:  Ông Nguyễn Văn Cần


5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình
   Chi cục trưởng: Ông Văn Hoàng Hải

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn
   Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Hướng
   Phó Chi cục trưởng: Ông Lê Văn Đông
   Phó Chi cục trưởng: Ông Đỗ Văn Phương


7. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Minh
   Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Trọng Văn
   Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Chọn


8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân
   Chi cục trưởng: Bà Huỳnh Thị Tuyết Phượng