Sign In

Quyết định - Về việc Sửa đổi một số điều trong quyết định số 61/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp - 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 - Thủ tướng Chính phủ

05/11/2014

Quyết định - Về việc Sửa đổi một số điều trong quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp - 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 - Thủ tướng Chính phủ
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các Quyết định, Thông tư nêu trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg báo cáo Tổng Cục trưởng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và tổ chức thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục THADS quy định tại Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện theo quy định trong thời gian kiện toàn, ban hành Quyết định mới quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị. Giao Vụ Nghiệp vụ
3 thực hiện nhiệm vụ “Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính”. 3. Rà soát lại việc đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực đối với những công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành THADS, công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành hành chính để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại các Thông tư nêu trên.

Các tin đã đưa ngày: