Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức chào cờ vào đầu tuần

17/01/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức chào cờ vào đầu tuần
Thực hiện Công văn số 481-CV/TU ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo tổ chức chào cờ Tổ quốc; Công văn số 14-HD/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc hướng dẫn việc tổ chức chào cờ Tổ quốc.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc thực hiện vào lúc 7 giờ ngày đầu tuần là sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa vun đắp tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tinh thần tự hào dân tộc. Thông qua việc chào cờ đầu tuần góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trong lao động và học tập.  
 

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin đã đưa ngày: