Sign In

Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai tham gia Hội thi “cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

22/05/2018

Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai tham gia Hội thi “cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
            Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU  ngày 02.3.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 137/KH-HU  ngày 23.2.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai về tổ chức Hội thi “cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
          Ngày 14,15 tháng 5 năm 2018 Đội thi liên chi bộ của Chi cục Thi hành án dân sự, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn và Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai đã tham gia Hội thi “cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức, với mục đích nhằm:
         - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân.
        - Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, đi vào cuộc sống.
         Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và các giải phụ cho các đội tham gia Hội thi. Đội thi liên chi bộ của Chi cục Thi hành án dân sự, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn và Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai đã đạt đồng giải ba với hai đội thi khác./.
 
                 
                                                                                                                                Điêu Thị Chuyên
                                                                                                                Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai
 
 

Các tin đã đưa ngày: