Sign In

Cục THADSBắc Giang Điện thoại Thư điện tử
Chi cục THADS huyện Hiệp Hòa 0978824173 htycthahiephoa.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Lạng Giang 0983489767 htycthalanggiang.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Lục Nam 0977851790 htycthalucnam.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Lục Ngạn 0973557462 htycthalucngan.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Sơn Động 0968558516 htycthasondong.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Tân Yên 0973347748 htycthatanyen.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Việt Yên 0983184308 htycthavietyen.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Ý Yên 03503823123 htycthayyen.ndh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Yên Dũng 0966039728 htycthayendung.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Yên Thế 0973503265 htycthayenthe.bgg@moj.gov.vn
Chi cục THADS thành phố Bắc Giang 0973407959 htycthabacgiang.bgg@moj.gov.vn
Cục THADS tỉnh Bắc Giang 0979066699 htyctha.bgg@moj.gov.vn