Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

01/07/2015

 
 
Họ tên
 
 
Chức vụ
 
Số điện thoại cơ quan
 
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 
 
 Phạm Hồng Đức
 
 
Cục trưởng
 
  064.3742644
 
Vũ Đức Hải
 
 Phó Cục Trưởng   064.3500262
 
Võ Đức Tùng
 
 
Phó Cục trưởng
 
 ,
 
Văn Phòng
 
 
Trần Văn Trường
 
 
Chánh Văn phòng
 
064.3742650
 
Nguyễn Anh Tuấn
 
 
Phó Chánh VP
 
064.3742649
 
Phòng Tổ chức cán bộ
 
 
Nguyễn Thị Hưng
 
 
Trưởng phòng
 
064.3742648
 
Nguyễn Thanh Nhân
 
 
Phó phòng
 
064.3742653
 
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
 
Nguyễn Hồng Bàng
 
 
Trưởng phòng
 
 
064.3742641
 
Nguyễn Ngọc Long
 
 
Phó phòng
 
 
Trần Phú Châu
 
 
Phó phòng
 
064.3742652
 
Phòng Nghiệp vụ
 
 
Trần Phi Hùng
 
 
Trưởng phòng
 
064.3742651
 
Nguyễn Tiểu Hùng
 
 
Phó phòng
 
 
064.3502751
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hải
 
 
Phó phòng
 
 
Kế toán
 
 
Đặng Thị Ngọc Thảo
 
 
Kế toán trưởng
 
 
064.3742647
 
Nguyễn Thanh Thúy
 
Kế toán Nghiệp vụ