Sign In

Công văn số 190/CTHADS-VP ngày 19/02/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương

22/02/2016

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/3/2016).
Các tin đã đưa ngày: