Sign In

Quyết định số 297/QĐ-CTHADS ngày 24/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 trong các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc tỉnh Bình Dương

01/03/2021

          Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; Nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 trong Hệ thống thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 trong các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc tỉnh Bình Dương. (Chi tiết xem file đính kèm) 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: