Sign In

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỂ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LỰA CHỌN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THADS

13/12/2021

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án.
Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản từ các cơ quan THADS địa phương và ý kiến trao đổi phối hợp của các cơ quan liên quan, Tổng cục THADS thông báo Danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định để thực hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự, cụ thể như sau:
1. Danh sách các tổ chức thẩm định giá tài sản gồm 194 tổ chức (có danh sách kèm theo).
2. Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản gồm: 647 tổ chức (có danh sách kèm theo).
Danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản này sẽ được tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hàng năm và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS.
Trong quá trình tổ chức THADS, các cơ quan THADS và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật THADS, Luật Đấu giá tài sản, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

https://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?itemid=164&url=/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: