Sign In

V/v thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển

19/09/2022

https://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?itemid=189&url=/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: