Sign In

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá theo Công văn số 1860/TCTHADS-TKDLCN ngày 05/6/2020

15/07/2020

https://dgts.moj.gov.vn/portal/huong-dan-cong-khai-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.html

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: