Sign In

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

09/11/2015

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
       Công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân sự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh trật tự ở địa phương; công tác thi hành án dân sự có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.
 
       Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã được kiện toàn; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự được chú trọng; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành ngày càng chặt chẽ, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bào quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; kết quả thi hành án năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số vụ việc và giá trị thi hành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: số vụ việc thụ lý mới năm sau nhiều hơn năm trước, tỷ lệ vụ việc tổ chức thi hành án chưa đạt so với yêu cầu thực tế; số vụ việc không có điều kiện thi hành tồn đọng nhiều năm chưa có giải pháp xử lý dứt điểm; một số cấp ủy, chính quyền chưa có sự quan tâm thường xuyên, đúng mức; hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án một số huyện hiệu quả còn thấp...
       Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Maungày 22/10/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 20-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như:
       1. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về thi hành án dân sự để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với công tác thi hành án dân sự; coi việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp; có biện pháp chỉ đạo kịp thời để các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đảm bào tính nghiêm minh của pháp luật.
        2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, cán bộ, công chức và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
        3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự; chỉ đạo cũng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hoạt động theo đúng Thông tư liên tịch số 14/2001-TTLT, ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cấp, các ngành có liên quan để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thi hành đối với các vụ án có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
       4. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án đối với các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
       5. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các biện pháp thi hành án khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự để đảm bảo các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự được thi hành đạt yêu cầu.
       6. Các huyện ủy, thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng của Chi cục Thi hành án dân sự để lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
       7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thi hành có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động thi hành án dân sự; tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực thi hành án dân sự và công tác miễn, giảm thi hành án dân sự theo quy định.
       Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.
 

Tác giả ảnh: Vp- Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: