Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức lấy phiếu tính nhiệm Lãnh đạo Cục

08/07/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức lấy phiếu tính nhiệm Lãnh đạo Cục
 Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012 của Bộ Tư pháp và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, lúc 09 giờ ngày 08/7/2015 , Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ: 01 chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Ngày 08/7/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức họp lấy phiếu tính nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Thanh Dũng với chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.
          Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012 của Bộ Tư pháp và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, lúc 09 giờ ngày 08/7/2015 , Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ: 01 chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
          Cục Thi hành án dân sự đã mời đúng thành phần theo quy định, đến dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Trung Tín là Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Ban Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, đại diện các đoàn thể của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 09 Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau. Thực hiện theo đúng Thông tư 09/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp và theo quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo các cấp ủy và cán bộ Lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đ/c Nguyễn Thanh Dũng với chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.
đ/c Nguyễn Thanh Dũng đọc bảng tự nhận xét đánh giá bản thân
          Trước khi tổ chức Họp lấy phiếu tính nhiệm, Cục Thi hành án dân sự có văn bản quán triệt các tiêu chí như về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn đến các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu, tham khảo, để căn cứ bỏ phiếu tín nhiệm. Đồng thời tại cuộc họp đ/c Huỳnh Hoàng Khâm nêu ra nguyên tắc bỏ phiếu tín nhiệm để các thành viên nhận thức đầy đủ, thực hiện đảm bảo khách quan.
Sau khi bỏ phiếu tín nhiệm với chức danh Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 đ/c Nguyễn Thanh Dũng đã đạt được số phiếu tín nhiệm là 38/38 phiếu (đạt 100% tính nhiệm) của tổng số đại biểu về dự họp
          Thông qua đợt lấy phiếu này, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ trong thời gian tới.
 

Tác giả ảnh: Trương Lê Ly Băng
Theo Tin Thi hành án tỉnh Cà Mau

Các tin đã đưa ngày: