Sign In

Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án dân sự và xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại (01/05/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa XII, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về thí điểm chế định Thừa phát lại tại TP. Hồ Chí Minh.

Một số lưu ý áp dụng PL để thi hành bản án, QĐ của Tòa án có ND giải quyết bồi thường (08/03/2018)

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN 2017). Luật TNBTCNN 2017 có hiệu lực thay thế Luật TNBTCNN số 35/2009/QH kể từ ngày 01/7/2018. So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN 2017 có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường. Những quy định mới này ảnh hưởng đến việc cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) phân loại tổ chức thi hành những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường này. Trong phạm vi bài viết này, bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường được hiểu là: (1) Những bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật THADS có nội dung giải quyết bồi thường. Cụ thể: bản án, quyết định dân sự; bản án, quyết định hình sự; bản án, quyết định hành chính của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật và (2) Bên phải thi hành nghĩa vụ bồi thường trong bản án, quyết định nêu trên là cơ quan, tổ chức hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
Các tin đã đưa ngày: