Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa học tập các Nghị quyết của Đảng

23/07/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa học tập các Nghị quyết  của Đảng
       Thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng với sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban thường vụ Huyện ủy Phục Hòa. Chi bộ Thi hành án được thành lập theo Quyết định số 724 - QĐ/HU ngày 22/6/2018 của Huyện ủy Phục Hòa gồm 06 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị; Chi bộ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2018.
       Sáng ngày 12/7/2018 Chi bộ Thi hành án đã tiến hành họp phiên đầu tiên của Chi bộ, tại cuộc họp đồng chí Lâm Thanh Nghị - Bí thư chi bộ đã phổ biến, quán triệt các nội dung cuộc họp đồng thời khái quát lại quá trình được thành lập và đi vào hoạt động của Chi bộ Thi hành án, kể từ ngày 01/7/2018.
 
      Chi ủy chi bộ đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động; Nghị quyết của Chi bộ về phân công nhiệm vụ đối với các đảng viên; công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể, công tác xây dựng tổ chức đảng; phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị; phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Cuộc họp đã sôi nổi thảo luận; qua các ý kiến phát biểu thảo luận, tập thể chi bộ thống nhất: Nhất trí 100% với các nội dung Chi ủy đã dự thảo và xây dựng.
       Về công tác phát triển đảng viên đồng chí Lâm Thanh Nghị - Bí thư chi bộ nhấn mạnh; cần chú trọng công tác phát triển đảng viên mới để chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh, đồng thời cũng là tiền đề và tạo mọi điều kiện để cho công chức, người lao động được cống hiến, được tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chế độ chính sách của nhà nước. Cuộc họp cũng đã tiến hành nhận xét, đánh giá đối 02 quần chúng ưu tú để bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Chi bộ cho làm thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng.
 
      Kết luận cuộc họp đồng chí Lâm Thanh Nghị - Bí thư chi bộ yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi cục luôn là tấm gương sáng, đoàn kết, đi đầu trong mọi hoạt động cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tạo tiền đề để khích lệ công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018; cùng  phấn đấu xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
       Cuộc họp kết thúc thành công trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của Chi bộ và ngành Thi hành án dân sự./.
 
      Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 29/6/2018 của Huyện ủy Phục Hòa về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và các Chỉ thi, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II năm 2018). Chiều ngày 12/7/2018 Chi bộ cơ quan Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa đã triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II năm 2018).
       1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII " về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
       2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp". Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
       3. Nghị quyết số 28 - NQ/TW  ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Thực hiện Nghị quyết số 28 -NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
       4. Kế hoạch số 250-KH/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
       5. Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Kết luận buổi học tập đồng chí Lâm Thanh Nghị - Bí thư chi bộ quán triệt trong thực hiện công tác chuyện môn nghiệp vụ phải tuân theo các quy định của pháp luật, từng công chức, người lao động phải thực hiện theo các chủ trương của Đảng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc, nhiệm vụ cụ thể; đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong Chi cục luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ và xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị sau buổi học này, tiếp tục tự học tập, nghiên cứu và viết bài thu hoạch theo yêu cầu; bài thu hoạch gửi về Chi ủy trước ngày 30/7/2018.
Bế Cường.

Các tin đã đưa ngày: