Sign In

Quyết định số 803/QĐ-CTHADS ngày 31/8/2021 về việc công bố công khai số liệu cắt giảm kinh phí và tiết kiệm từ nguồn ngân sách và nguồn phí THA còn lại năm 2021 của Văn phòng CTHADS tỉnh Đắk Lắk

31/08/2021

Các tin đã đưa ngày: