Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

01/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Ông Lường Văn Sương 
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Bà: Lương Thị Tươi 
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà: Dương Thị Kim Lan
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông: Hoàng Trung Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Ông: Hoàng Trung Hưng
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ PHÒNG
- Ông: Trần Ngọc Bản
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ &  TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Lê Kim Phụng 
4. PHÒNG KIỂM TRA & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Phạm Đức Chiến
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông: Nguyễn Đình Chiến

Gồm 10 Chi cục trực thuộc:
- Chi cục thads thành phố Điện Biên Phủ
Chi cục thads huyện Điện Biên
Chi cục thads huyện Điện Biên Đông
Chi cục thads huyện Mường Ảng
Chi cục thads huyện Tuần Giáo
Chi cục thads huyện Tủa Chùa
Chi cục thads huyện Mường Chà
Chi cục thads thị xã Mường Lay
Chi cục thads huyện Nậm Pồ
Chi cục thads huyện Mường Nhé