Sign In

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN; CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH (23/12/2016)

     “ Ngày 08/12/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy các mặt kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới trên địa bàn toàn tỉnh”, Cục thi hành án dân sư tỉnh xin đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ thị.

Công bố biểu trưng và ca khúc Thi hành án dân sự (24/06/2016)

       PLO) - Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố và hướng dẫn sử dụng biểu trưng (logo) THADS.
Các tin đã đưa ngày: