Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

01/03/2024

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Ông Lường Văn Sương 
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Ông: Đoàn Trọng Ngôn
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
- Ông: Hà Huy Thành
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà: Phan Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Ông: Lường Xuân Huy
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Hoàng Trung Hưng
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ &  TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Lò Minh Tâm
4. PHÒNG KIỂM TRA & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Phạm Đức Chiến
PHÓ PHÒNG
- Bà: Bùi Thị Hằng

Gồm 10 Chi cục trực thuộc:
- Chi cục thads thành phố Điện Biên Phủ
Chi cục thads huyện Điện Biên
Chi cục thads huyện Điện Biên Đông
Chi cục thads huyện Mường Ảng
Chi cục thads huyện Tuần Giáo
Chi cục thads huyện Tủa Chùa
Chi cục thads huyện Mường Chà
Chi cục thads thị xã Mường Lay
Chi cục thads huyện Nậm Pồ
Chi cục thads huyện Mường Nhé