Sign In

Thông báo kết quả về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 133/TB-CCTHADS ngày 11/11/2020 của Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (11/11/2020)

Thông báo công khai kết quả về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lò Văn Tiến và bà Lò Thị Hiến - cùng địa chỉ: Bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên - Địa chỉ: Tổ dân phố 05, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Thong bao lua chon to chuc ban dau gia tai san so 110/TB-CCTHADS ngay 02/11/2020 Chi cuc THADS thanh pho Đien Bien Phu (04/11/2020)

1. Tên, địa chỉ cơ quan Thi hành án dân sự có tài sản bán đấu giá: Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
2. Tên tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất số CE742702 số vào sổ cấp GCN:CH 38001 do UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp ngày 10/4/2017.
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Bản Khá, phường Nam Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thuộc thửa đất số 37 tờ bản đồ số 46. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số BC572889, số vào sổ cấp GCNQSD đất: CH22088, do UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp ngày 12/01/2012.
Các tin đã đưa ngày: