Sign In

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN; CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

23/12/2016

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN;           CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH
     “ Ngày 08/12/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy các mặt kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới trên địa bàn toàn tỉnh”, Cục thi hành án dân sư tỉnh xin đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ thị.
       Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 –NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, những năm qua công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan, đơn vị liên quan có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự từng bước được củng cố; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự được nâng lên, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp được kiện toàn, hoạt động nề nếp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc lãnh đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính ở một số cấp ủy đảng, chính quyền có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp ở một số ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là cấp cơ sở có việc chưa chặt chẽ; số lượng án khó thi hành tồn đọng chuyển năm sau còn nhiều; tổ chức bộ máy Cục thi hành án dân sự tỉnh và  một số Chi cục chậm được kiện toàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính chưa thường xuyên; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Nguyên nhân của những hạn chế là do: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa sâu sát; việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự còn hạn chế, một số thành viên Ban chỉ đạo thi hành án chưa tích cực, chủ động trong công tác phối hợp và triển khai nhiệm vụ; quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 


Ảnh minh họa.
      Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính xem  đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính, trọng tâm là kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014, Luật tố tụng hành chính năm 2015. Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động để cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính.
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp, kịp thời phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn nhân sự,  bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
2- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính, chỉ đạo và tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án dân sự tỉnh thực thi tốt chính sách, pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính, thực hiện tốt việc quản lý hoạt động thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.Ảnh minh họa.
 
     3- Cục thi hành án dân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự hai cấp phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính; tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự, hành chính đã có hiệu lực pháp luật, khắc phục cơ bản tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc tồn đọng. Chú trọng công tác giáo dục, thuyết phục, tạo điều kiện thuận lợi để người phải thi hành án tự nguyện thi hành; đồng thời kiện quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án để thi hành dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, chống đối, cản trở thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục rà soát, kiện toàn và đề nghị kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý cơ quan thi hành án hai cấp. Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của chấp hành viên, công chức thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ. Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, trong đó chú trọng việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định 2659/QĐ-BTP ngày 03-10-2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
4 - Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.
5- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế thi hành, những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan Nhà nước trong công tác thi hành án dân sự, hành chính. Phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính.
6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.
7- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ vụ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy     ( qua Ban Nội chính, Cục thi hành án dân sự tỉnh).
Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Cục thi hành án dân sự tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
 
                                                                          Đỗ Thành Trung
                                                                   Cục THADS tỉnh Điện Biên

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: