Sign In

Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

21/06/2021

Ngày 03/06/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 113/QĐ-CTHADS về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai
Các tin đã đưa ngày: