Sign In

Thông báo về việc phát ngôn ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

05/04/2017

      Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016) và Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW của Tổng Cục Thi hành án dân sự  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày  31/10/2016),Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn tỉnh Hà Nam về người phát ngôn và việc cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam như sau:
     1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
     1.1 Họ và tên: Bùi Đức Thái, chức vụ: Cục trưởng; điện thoại: 03513.681.258; địa chỉ Email: hanam@moj.gov.vn
     1.2 Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Cục hoặc Chi cục trưởng trực thuộc thực hiện. Việc ủy quyền phát ngôn  được thực hiện bằng văn bản.
     2. Về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
     2.1 Đối với những trường hợp đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan báo chí hoặc khi thấy cần thiết; Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.
    2.2 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong vòng 10 ngày đầu của mỗi Quý
    Trên đây là các nội dung liên quan đến phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.
 
   
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: