Sign In

Số: 109/TB-CTHADS

01/04/2016

                   
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức hội thi Chấp hành viên giỏi vòng I
tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất
 
   Kính gửi: - Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục;
                              - Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
          Thực hiện Công văn số 789/CV-CTHADS, ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ban tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất về viêc triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.
Để thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất, Ban tổ chức, Lãnh đạo Cục yêu cầu  Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất của Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.
2. Về đối tượng dự thi: 100% Chấp hành viên trong toàn tỉnh Hoà Bình,  Năm 2015 đã được công nhận đánh giá công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Không bị áp dụng các hình thức kỷ luật, không bị xử lý vi phạm hành chính, xem xét trách nhiệm hình sự trong 3 năm liền. Phải tham gia dự thi.
3. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất:
- Lễ khai mạc cuộc thi bắt đầu từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 09/4/2016.
          - Thi viết, thời gian 90 phút bắt đầu vào 9 giờ 00 phút, kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút.
* Địa điểm:  Tại Chi cục THADS Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
- Tổ 14, phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
* Lưu ý: Những Chấp hành viên có lý do đặc biệt không tham gia dự thi được phải báo cáo với Trưởng Ban tổ chức Hội thi để xem xét giải quyết. ( Thời gian trước ngaỳ 08/4/2016).
- Nếu Chấp hành viên nào không có lý do đặc biệt, không báo cáo và không tham gia thi, hoàn toàn chịu trách trước lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định.
- Chi phí tham dự Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất (đi lại, lưu trú…), do đơn vị tự chủ động theo quy định hiện hành.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố quán triệt và thông báo đến toàn thể Chấp hành viên trong đơn vị tham gia dự thi và có mặt đúng ngày giờ, địa điểm theo quy định và nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.
* Tại liệu ôn thi đăng tải trên Trang Thông tin Thi hành án dân sự của Tổng cục (đề nghị các đồng chí Chấp hành viên vào trang Thông tin của tổng cục để lấy tài liệu ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả tốt)./.
 
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: