Sign In

Số:01/CT-BTP

19/01/2016

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
 
Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân2016; để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (sau đây gọi là Tết) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp và Nhân dân, tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau:
1. Về tổ chức đón Tết
1.1. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về phục vụ Tết; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “Phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”.
1.2. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc của quý I/2016,nhất là đối với các cơ quan Thi hành án dân sự, các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.
1.3. Thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.
1.4. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp.
1.5. Góp phần bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội của Chính phủ, địa phương; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, những gia đình nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết do địa phương tổ chức.
2. Về tổ chức thi hành án dân sự
2.1. Đẩy mạnh giải quyết trước Tết đối với các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2015trở về trước, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết.
2.2. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian từ ngày 25/01/2016 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết ngày 25/02/2016 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Bính Thân).
3.Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý
3.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; về an toàn giao thông; về phòng, chống mê tín dị đoan; về bảo vệ môi trường; về không sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép trong dịp Tết và việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; vềan toàn vệ sinh thực phẩm; về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Việc phổ biến, tuyên truyền cần gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
3.2. Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 3.1 của Chỉ thị này, để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.
3.3. Giám đốc các Sở Tư pháp:
- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội; kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách để người dân yên tâm, phấn khởi trong dịp Tết.
- Chỉ đạo đơn vị báo chí, Trang thông tin điện tử trực thuộc Sở tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nội dung nêu tại mục 3.1 của Chỉ thị này, để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.
4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
4.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tập trung chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân trước dịp Tết, không để hoặc hạn chế tối đa phát sinh các vụ khiếu nại bức xúc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
4.2. Thanh tra Bộ, các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức chu đáo việc tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trước Tết, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón Tết.
5.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ; báo cáo tình hình tổ chức Tết tại đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này chậm nhất là ngày 15 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Bính Thân) tới Văn phòng Bộ (gửi bằng văn bản điện tử tới hộp thư tonghopvpb@moj.gov.vn).
Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong dịp Tết; Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện tại các tỉnh phía Nam, gửi báo cáo sơ bộ tới Văn phòng Bộ qua hộp thư điện tử tonghopvpb@moj.gov.vn chậm nhất là trước 16h00 ngày 12 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Bính Thân) và báo cáo chính thức chậm nhất là ngày 15 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Bính Thân) tới Văn phòng Bộ để tổng hợp chung.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng về tình hình tổ chức Tết trong toàn Ngành.
Chỉ thị này được phổ biến đến các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ; Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCPNguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
-Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Đảng uỷ và các tổ chức CT-XH cơ quan Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp,CụcTHADS
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
- Lưu:VT, VP (TH).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Hà Hùng Cường
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: