Sign In

Số: 96 /TB-CTHADS

16/03/2016

Thực hiện Chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác THADS tỉnh Hòa Bình  năm 2016. Ngày 02/3/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị: Giao ban công tác THADS quý II và đánh giá kết quả công tác THADS 5 tháng, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng tiếp theo; Triển khai, thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 2 năm 2016 hướng dấn thực hiện một só thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.
Địa điểm tổ chức Hội nghị :  tại Cục THADS tỉnh Hòa Bình.
Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Cục; Trưởng, Phó trưởng các phòng thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, cán bộ phụ trách công tác: Kế toán Nghiệp vụ, Kế toán ngân sách, tổng hợp, thống kê Cục THADS tỉnh.
Chủ trì hội nghị: đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng
Hội nghị đã nghe và thảo luận những nội dung quan trọng trong dự thảo Báo cáo công tác Thi hành án dân sự quý II, đánh giá kết quả công tác 5 tháng năm 2016, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản công tác Thi hành án dân sự những tháng tiếp theo; Triển khai, thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 2 năm 2016 hướng dấn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều nhất trí cao với nội dung và kết quả đạt được trong dự thảo báo cáo. Đã có 10 ý kiến của các phòng chuyên môn và Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh phát biểu, tham luận tại Hội nghị. Hội nghị đã được nghe các chuyên đề của các phòng chuyên môn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 2 năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thẳng thắn, thể hiện thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm để đóng góp và tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao kết quả thi hành án trong những tháng tiếp theo năm 2016. Một số đơn vị có kết quả thấp, đã nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra giải pháp cho thời gian tới. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến đã nhận rõ các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vướng mắc, phân tích sâu nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; kiến nghị và thảo luận một số vấn đề vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án và thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm; đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2016. 
Trên cơ sở các báo cáo, nội dung đã triển khai tại Hội nghị và  ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, Cục trưởng Hồ Ngọc Dinh kết luận như sau:
1. Hội nghị giao ban công tác THADS quý II và đánh giá kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2016 đã được diễn ra nghiêm túc, cơ bản các ý kiến phát biểu nhất trí cao dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2016. Ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ… của Lãnh đạo các đơn vị trong 5 tháng đầu năm 2016.
2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Qua 5 tháng thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2016, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu giao: Đến thời điểm 5 tháng 2016 toàn ngành thi hành án dân sự tỉnh về việc đạt 73,07/74% so với chỉ tiêu được giao cả năm 2016 (còn thiếu 0,93% so với chỉ tiêu giao năm 2016); về tiền đạt 7,85/32% so với chỉ tiêu được giao cả năm 2016 (thiếu 24,15% so với chỉ tiêu giao năm 2016).
+ Một số đơn vị đạt kết quả thi hành xong về việc cao vượt chỉ tiêu như: Phòng Nghiệp vụ và TC THA thuộc Cục đạt 84,21% vượt 10, 21%; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thủy đạt 81,93% về việc vượt 5,93%); Tân Lạc 78,68% vượt 4,68%, Cao Phong 79,49% vượt 3,49%, Mai Châu 75% vượt 1%.
+ Một số đơn vị đạt tỷ lệ về việc còn thấp so với toàn tỉnh như Chi cục THADS Kim Bôi 67,08% thiếu 6,92% Kỳ Sơn 67,16% thiếu 6,84%; Lương Sơn 69% thiếu 5%,...;
- Kết quả thi hành xong về tiền một số đơn vị đến thời điểm 5 tháng năm 2016 đã đạt và vượt chỉ tiêu như: Chi cục THADS huyện Đà Bắc đạt 48,31%/34% vượt 14%);  Lạc Sơn đạt 46,79%/34% (vượt 13%).
+ Các đơn vị chỉ tiêu thi hành xong về tiền thấp như: Lương Sơn 5,83%/32% thiếu 26%; Phòng Nghiệp vụ và TC THA thuộc Cục 8,30%/34% thiếu 26%; Kỳ Sơn 6,84%/32% thiếu 25%;  Cao Phong 16,49%/34% thiếu 18%, Lạc Thủy 16,86%/34%  thiếu 17%; Chi cục TP Hòa Bình 16,73%/32% thiếu 15%.
Nhiều đơn vị đến thời điểm 5 tháng 2016 đạt tỷ lệ về tiền quá thấp so với chỉ tiêu giao cả năm 2016 như: Chi cục THADS huyện Tân lạc 1,57%/32% thiếu 30%; Mai Châu 2,72%/32% thiếu 29%; Kim Bôi 2,96%/32 thiếu 29%.
Với kết quả trên, Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm, theo dõi chỉ đạo sát sao hoạt động thi hành án của từng Chấp hành viên để tăng cường chỉ đạo Chấp hành viên tìm giải pháp, tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Kịp thời tổ chức rà soát, phân loại và kiểm tra việc giải quyết án của đơn vị mình, để  hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác THADS năm 2016 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tổng cục THADS giao.
Cục THADS tỉnh sẽ quan tâm sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác đã được đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với những đơn vị đạt tỷ lệ thi hành án thấp. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cần tiếp tục thực hiện nghiêm và triệt để các quy định về trình tự thủ tục thi hành án dân sự theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Về các kiến nghị, đề xuất của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tại Hội nghị đồng chí Cục trưởng có ý kiến như sau:
- Về ý kiến liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ: Ý kiến của Chi cục TPHB về công tác phôi hợp với sở TNMT trong việc cung cấp thông tin khi đi xác minh ( có thu phí xác minh..). Cục giao phòng Nghiệp vụ và TCTHA làm việc với Sở Tài nguyên môi trường để thống nhất cách thức thực hiện.
Ý kiến của Chi cục THADS huyện Cao phong về hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại của đương sự khi thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đối với vụ việc Nguyễn Thị Chanh đ/c Tân Lập, xã Dân chủ, TP Hòa Bình. Phòng Kiểm tra GQKNTC đã ra Quyết định trả lời khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, còn trong quá trình tổ chức thi hành án đơn vị thực hiện theo Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 Về công tác xin ý kiến hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ yêu cầu các đơn vị khi có vụ việc cần xin ý kiến phải lập hồ sơ theo đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ quy định tại Quyết định số 824/QĐ-TCTHA ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Nếu đơn vị nào không lập đủ Hồ sơ xin ý kiến phòng NV&TCTHA sẽ không trả lời hướng dẫn.
- Về công tác Tổ chức cán bộ: Đề xuất của Chi cục Thành phố, Tân Lạc về cử công chức đào tạo các lớp nguồn CHV và bổ sung Thư ký thi hành án yêu cầu các đơn vị lập danh sách, phòng TCCB sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế và rà soát các chức danh còn thiếu để báo cáo Lãnh đạo cục xem xét bổ nhiệm.
4. Triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dấn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
Tại Hội nghị Cục Thi hành án đã triển khai các văn bản của tổng Cục THADS và văn bản số 55/CTHADS-VP ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Cục THADS tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Bộ Tư pháp; các báo cáo chuyên đề hướng dẫn của các phòng: Phòng NV&TCTHA, Văn phòng, Phòng Kiểm tra GQKNTC hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2016. Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố triển khai đến toàn thể Chấp hành viên, công chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện.
II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng cuối năm 2016
1. Tăng cường công tác quán triệt, giáo dục công chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết và những tháng cuối năm 2016.
2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ THADS những tháng cuối năm 2016 theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự. Trong đó, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp kịp thời đối với những đơn vị có số việc tồn chuyển kỳ sau cao; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị số lượng tiền lớn, kết quả thấp để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, kéo dài (Chi cục Thi hành án dân sự Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình, Kim Bôi…) bảo đảm kết quả những tháng cuối năm có chuyển biến tích cực, làm cơ sở để bảo đảm thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ 74% về việc, 32% về tiền trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm 7% việc và 2% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 và các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết của Quốc hội, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2016.
3. Thực hiện tốt công tác Quyết toán kinh phí NSNN năm 2015 với Chi cục THADS các huyện, thành phố và tổng hợp quyết toán toàn tỉnh đối với Tổng cục Thi hành án dân sự.
4. Tổ chức triển khai thực hiện các văn chỉ đạo của Trung ương, chính quyền địa phương, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự như:  Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành…;
5. Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) bảo đảm thiết thực; Kế hoạch phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua năm 2016 Khối CQTP các tỉnh miền núi phía Bắc; Kế hoạch tổ chức cuộc thi Chấp hành viên giỏi vòng I tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, lựa chọn Chấp hành viên xuất sắc, đủ tiêu chuẩn tham dự vòng thi khu vực.
6. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Đại hội Đảng các cấp tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn thể công chức, người lao động. Tổ chức quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của cấp Ủy địa phương về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7. Chủ động, duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, cơ quan ban ngành trong công tác thi hành án dân sự để tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự phối hợp của khối nội chính Công an, Tòa án, Viện kiểm sát… trong việc giải quyết các vụ án lớn, vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
8. Tập trung chỉ đạo các cơ quan Thi hành án tổ chức các đợt thi hành án cao điểm 6 tháng cuối năm 2016.
9. Sau Hội nghị này, yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng tổ chức quán triệt các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng nêu tại Thông báo này đến các Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các cán bộ công chức của đơn vị mình.
Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý II và đánh giá kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2016. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo để lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
 
Các tin đã đưa ngày: