Sign In

Số: 62/TB-CTHADS

04/05/2018

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ điều 101 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản đảm bảo thi hành án như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1. Tên đơn vị: Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ: Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1. Tên tài sản: Diện tích đất rừng 8.06ha tại Đồi Cao Vàng, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
2.2. Số lượng tài sản: Diện tích đất rừng 8.06ha tại Đồi Cao Vàng, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
2.3. Chất lượng tài sản bán đấu giá: Diện tích đất rừng 8.06ha đất rừng hiện nay chưa trồng cây.
3. Giá khởi điểm: 1.140.000.000đ (Một tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng)
4. Hồ sơ năng lực:
4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.
4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;
4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
  5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ: Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình biết và đăng ký./.
Các tin đã đưa ngày: