Sign In

Số 512/TB-CCTHADS THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20/01/2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự  về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án;
          Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐST-DS ngày 13 tháng 11 năm 2018  của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, (nay là thành phố Hòa Bình), tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 54/QĐ-CCTHA ngày 21 tháng 01  năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn (nay làthành phố Hòa Bình), tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Quyết định kê biên số 07/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình;
          Căn cứ biên bản về việc các bên đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản kê biên và tổ chức thẩm định giá ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình.
          Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với các thông tin như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá
- Tên cơ quan: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Tài khoản giao dịch (tài khoản tạm giữ): số 3949.0.1054549; mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình.
-Số điện thoại:0948.957.589.
- Người đại diện theo pháp luật:ông Phạm Khánh An, chức vụ: Chấp hành viên.
         2. Thông tin tài sản
- Quyền sử dụng 129,9m2đất, tại thửa đất số 417, tờ bản đồ số 10, địa chỉ Xóm Gò Bùi, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Giấy CNQSDĐ số R861348, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00504 QSDĐ/KS-TC do ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cấp ngày 27/02/2004 tên chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là hộ ông Nguyễn Văn Tiến.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình thẩm định giá.
- Phương án thẩm định giá: Xây dựng phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản
- Chi phí, thù lao dịch vụ  thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Trường hợp có 01 tổ chức thẩm định giá tài sản nộp hồ sơ và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và Quy trình theo Quyết định số 1079/QĐ - TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự, thì chấp hành viên lựa chọn tổ chức đó; Trường hợp có 02 tổ chức thẩm định giá tài sảntrở lên nộp hồ sơ và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và Quy trình theo Quyết định số 1079/QĐ - TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự, thì chấp hành viên tổng hợp danh sách đánh giá chấm điểm các tổ chức thẩm định giá tài sản theo phụ lục 2Bảng tiêu chí của Quy trình, báo cáo, trình Chi cục trưởng xem xét, cho ý kiến.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức thẩm định giá:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá là: 03 ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hòa bình.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Địa chỉ: Tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ, ( không trả lại khi không được lựa chọn )
5. Hồ sơ đăng ký gồm có:
- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
- Phương án tổ chức thẩm định giá và thù lao dịch vụ;
- Các tiêu chí bảng đánh giá, chấm điểm tổ chức thẩm định giá chấm điểm theo  Quyết định số 1079/QĐ - TCTHADS ngày 25/12/2020, về việc ban hành quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án.
- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thông báo để các Tổ chức thẩm định giá tài sản được biết và tham gia đăng ký./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: