Sign In

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự

21/01/2021

THÔNG BÁO
V/v Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự
                  
         
Căn cứ Điều 20, Điều 98 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật Giá và các quy định pháp luật về Giá, Thẩm định giá;
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình lựa chọn chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án;
Căn cứ Quyết định số 23/KDTM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 92/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày     12 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Do các bên không thỏa thuận được về tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên gồm các nội dung sau:.
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá:
Chi cục thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ  Cơ quan: Tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại : 02183.606.707  
2. Tên địa chỉ của tài sản thẩm định giá:
-  Quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất theo bản đo vẽ lại Bản đồ địa chính số 323, tờ bản đồ số 98E thửa đất số 242, tại Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Diện tích còn lại theo trích đo thực tế là 34.604.5m 2 trong đó 400m2  đất ở, 34.204.5m2  đất trồng cây lâu năm của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Sơn đo đạc theo kết quả đo thực địa ngày 31/12/2020 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG352206, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00566 do UBND huyện Lương Sơn cấp  ngày 15/06/2011, đứng tên ông Trần Ngọc Kỳ.
3.  Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
Các tổ chức thẩm định giúa tài sản phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. (khoản 2, Điều 98 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014)
- Thuộc danh sách tổ chức đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài chính công khai.
- Đã có kinh nghiệm thẩm định giá bất động sản.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
- Thời gian nộp hồ sơ đang ký: 02 ngày làm việc kể từ ngày 21/01/2021 thông báo được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS.
- Địa điểm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ: tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Cơ quan thi hành án lựa chọn.
 Chi cục Thi hành án dân sự huyện huyện Lương Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên như trên, rất mong nhận được sự  hợp tác của các cơ quan tổ chức thẩm định giá tài sản chuyên nghiệp.
Trân trọng./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: