Sign In

Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

19/01/2017

Ngày 13 tháng 01 năm 2017 , Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tới toàn thể Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Hữu Anh nhấn mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền, chống lại tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đối phó với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Anh – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Cục trưởng  phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung 4 Khóa XII của Đảng, các nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.
Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XII của Đảng đã giúp các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu mỗi một đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện viết bài thu hoạch tự liên hệ sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động công tác Thi hành án dân sự hiện nay và trách nhiệm của mỗi cá nhân thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng./.
Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: