Sign In

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

03/09/2015

Ngày 18/8/2015, thay mặt UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
 
Chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên làm việc với Cục THADS tỉnh Khánh Hòa ngày 19/8/2015

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh, sự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các ngành, đoàn thể tỉnh, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Số việc thi hành án thi hành xong với số tiền và tài sản thu được năm sau cao hơn năm trước; nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án được kiện toàn hơn, trình độ chuyên môn của Chấp hành viên, cán bộ thi hành án được nâng lên; cải cách hành chính trong thi hành án được đẩy mạnh với những quy định về thủ tục đơn giản nhưng chặt chẽ hơn; cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án được tăng cường; Ban Chỉ đạo thi hành án các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được thành lập và hoạt động khá hiệu quả trong việc giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc thi hành án phức tạp trên địa bàn tỉnh v.v… Những kết quả trên đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững trật tự an toàn xã hội, hạn chế tình trạng khiếu nại, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, như: số lượng việc thi hành án dân sự tồn đọng vẫn còn nhiều; đơn thư khiếu nại về thi hành án dân sự vượt cấp chưa giảm nhiều, không ít trường hợp giải quyết chưa kịp thời… Nguyên nhân của tình trạng này, một phần là do cơ sở vật chất, biên chế, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, chất lượng cán bộ thi hành án dân sự chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; mặt khác còn xuất phát từ sự phối hợp của các cơ quan hữu quan với cơ quan thi hành án có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Những hạn chế, tồn tại này đã làm giảm chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, cần được nhanh chóng khắc phục.
Để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Sở, ngành, tổ chức, đoàn thể trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: