Từ khóa
Ngày ban hành
 • Chỉ thị 62/2015/CT-UBND

  Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế

  16/11/2015

  26/11/2015

 • Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  07/12/2015

  21/01/2016

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  19/11/2015

  02/01/2016

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 60/2015/QĐ-UBND

  Hủy bỏ khoản 3, khoản 4 điều 4 quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/09/2015

  05/10/2015

 • Nghị quyết 179/2015/NQ-HDND17

  Hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh

  24/04/2015

  04/05/2015

 • Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND

  Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án dân sự

  10/07/2015

  20/07/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 67/2015/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  14/08/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 62/2015/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

  18/07/2015

  01/09/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/2015/TT-BTP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  26/06/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 09/2015/TT-BTP

  Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

  26/06/2015

  10/08/2015

 • Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  11/12/2014

  21/12/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  02/02/2015

  20/03/2015

 • Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

  27/11/2008

  29/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ