Từ khóa
Ngày ban hành
 • Thông tư 02/2016/TT-BTP

  Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

  01/02/2016

  16/03/2016

 • Thông tư 01/2016/TT-BTP

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

  01/02/2016

  16/03/2016

 • Bộ luật 91/2015/QH13

  Dân sự

  24/11/2015

  01/01/2017

 • Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  07/12/2015

  21/01/2016

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 13/2015/TT-BTP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  29/09/2015

  12/11/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 14/2015/TT-BTP

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

  14/10/2015

  27/11/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

  Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

  15/09/2015

  01/11/2015

 • Nghị định 67/2015/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  14/08/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 62/2015/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

  18/07/2015

  01/09/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/2015/TT-BTP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  26/06/2015

  01/10/2015

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 09/2015/TT-BTP

  Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

  26/06/2015

  10/08/2015

 • Thông tư 62/2015/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

  05/05/2015

  01/07/2015

 • Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  02/02/2015

  20/03/2015

 • Luật 64/2014/QH13

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  25/11/2014

  01/07/2015

 • Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

  30/10/2014

  15/12/2014

 • Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

  Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

  14/02/2014

  31/03/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN

  Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

  14/01/2014

  01/03/2014

 • Luật 39/2013/QH13

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  16/11/2013

  01/06/2014

 • Luật 42/2013/QH13

  Tiếp công dân

  25/11/2013

  01/07/2014

 • Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA

  Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  05/11/2013

  25/02/2014