Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.
Trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, ngày 27/9/3016, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ký Quyết định số 981/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2016 thay thế Kế hoạch kiểm tra số 624/KHKT-TCTHADS ngày 04/3/2016. Theo đó, trong thời gian cuối năm 2016, Tổng cục sẽ tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo và rút kinh nghiệm, tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ trong toàn Hệ thống. Cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, mục Văn bản điều hành) thay thế cho Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007). 
Tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự (THADS) đã quy định: Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp: “Đương sự có thoả thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba”. Đồng thời, Khoản 4 Điều 54 Luật THADS đã quy định việc thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người thứ  ba. Theo đó, việc xác định người thứ ba trong các trường hợp trên đã có một số ý kiến và quan điểm khác nhau. 
Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành”.