Thực hiện kế hoạch làm việc của Tổng cục THADS, từ ngày 09 đến ngày 11/8/2017, Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp đã tổ chức làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (THADS) và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu năm 2017; kiểm tra, làm việc đối với những vụ việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản, và các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, tìm biện pháp đẩy nhanh kết quả thi hành án trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2017.
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05/5/2017 đến 10/5/2017. Sau 06 ngày làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ngày 03/6/2017 đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được thông qua tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, đó là Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về công tác tổ chức cán bộ, trên cơ sở đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, ngày 23/03/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BTP). Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các nội dung mới cơ bản và nội dung của Thông tư số 02/2017/TT-BTP về chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.
Sáng ngày 15/8/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện các Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự với các Ngành có liên quan tại tỉnh Quảng Bình. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị phối hợp gồm Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trại giam Đồng Sơn, Trại tạm giam và Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Thanh tra, giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình có đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thi xã trực thuộc.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự được Nhà nước bảo đảm theo quy định tại Điều 24 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và nhiều văn bản khác của Đảng, Nhà nước. Mặc dù công tác thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự để rút ngắn thời gian thi hành án dân sự là hoàn toàn cần thiết và có cơ sở. Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án dân sự thì việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung pháp luật về thi hành án dân sự theo hướng quy định thực hiện một số thủ tục thi hành án dân sự thực hiện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm các điều kiện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự cần được thực hiện.
Trong quá trình tổ chức thi hành án, nếu người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành án về tiền mà không tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án để có cơ sở tổ chức thi hành án. Một trong những căn cứ quan trọng để xác định người phải thi hành án có điều kiện thi hành án hay chưa chính là thông tin về chủ sở hữu, chủ sử dụng tài sản do cơ quan quản lý, đăng ký tài sản cung cấp. Trên cơ sở thông tin mà các cơ quan quản lý, đăng ký tài sản cung cấp về tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người phải thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự sẽ cân nhắc việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của họ.