Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự; được sự nhất trí của Lãnh đạo Tổng cục, ngày 12/01/2017, Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Sỹ Thành Tổng Cục trưởng, đồng chí Mai Lương Khôi Phó Tổng cục trưởng phụ trách; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và toàn thể công chức Vụ Nghiệp vụ 3.
Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, với nhiều điểm đổi mới theo Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, gồm 13 chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có những chỉ tiêu định lượng và một số chỉ tiêu định tính.
Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Ban hành Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện Công văn số 3710/TCTHADS-VP ngày 10/11/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chiều ngày 10/01/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I/2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2017 với sự chủ trì của đồng chí Trịnh Minh Hùng, Phó Cục trưởng. Tham dự họp báo cóđại diện các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Phóng viên Báo Quảng Nam, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam đến dự và đưa tin.

Cưỡng chế thi hành án dân sự là hoạt động quan trọng trong quá trình thi hành án dân sự. Bản án, quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan, tổ chức khác được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự phải được nghiêm chỉnh thi hành; trường hợp đương sự không tự nguyện thi hành thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải thi hành án. Có nhiều biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự, trong đó có biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện công việc nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập vài nét lịch sử quy định về biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện công việc nhất định.

Ngày 19/6/2014, Quốc hội  khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật Phá sản 2014, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật Phá sản 2004. Theo đó, Luật Phá sản 2014 gồm 14 chương, 133 điều, so với Luật Phá sản 2004 thì Luật phá sản 2014 có nhiều nội dung trong đó liên quan đến thi hành án có 02 điểm mới quan trọng sau: