Theo Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự năm 2017 thì chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2017 toàn Hệ thống thi hành xong đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 8% đến 10% số việc và 6% đến 8% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự và việc nâng cấp Trang Thông tin Thi hành án dân sự lên Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020”, Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 ban hành “Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020” và Quyết định số 1701/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 ban hành “Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020”, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai nâng cấp, phát triển Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự lên thành Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc, có diện tích 5.867,9 km2, dân số trên 75 vạn người; mật độ dân số 128 người/km2. Tỉnh có 22 dân tộc (trong đó dân tộc Kinh 46%, Tày 26%, Dao 13%, Sán Cháy 8%, còn lại là các dân tộc khác). Toàn tỉnh có 6 huyện, 1 thành phố với 141 xã, phường, thị trấn; 2.090 thôn, bản…
Thi hành án dân sự là hoạt động đưa bản án, quyết định về dân sự của Tòa án ra thi hành. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị đối với các bên đương sự khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Thực tế đã chứng minh, một mình cơ quan thi hành án dân sự, “đơn thương, độc mã” thì không thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; công tác này có đạt hiệu quả hay không cần có sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Một trong những mối quan hệ phối hợp góp phần rất quan trọng vào kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong suốt thời gian qua đó là, sự phối hợp của cơ quan công an các cấp. Thực tiễn mối quan hệ phối hợp trong thi hành án dân sự giữa cơ quan công an và cơ quan thi hành án dân sự rất rộng và đa dạng, nội dung Bài viết này chỉ xin trao đổi về một số kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành về thi hành án dân sự.