Sáng 15/01/2018, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018 bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện tại 62 điểm cầu địa phương của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Q. Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi và các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực. Tham dự điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí Lãnh đạo 08 đơn vị thuộc Tổng cục và Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày 05/01/2018, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long đã ký theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày ký áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ và Hệ thống Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành. Theo Quy chế này thì có nhiều hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
Việc tiến hành thẩm định giá tài sản đã kê biên trong thi hành án dân sự được tiến hành theo một số cách tiếp cận hay phương pháp khác nhau, có 03 cách tiếp cận chính là: thị trường, chi phí và thu nhập, trong mỗi cách tiếp cận có các phương pháp khác nhau. Cơ sở giá trị tài sản có thể là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường. Giá trị tài sản được ước tính trên cơ sở giá trị thị trường là giá trị thị trường, giá trị tài sản được ước tính trên cơ sở giá trị phi thị trường là giá trị phi thị trường và được xác định bằng các cách tiếp cận theo quy định của hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.
Công tác kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017 đã đặt ra nhiều yêu cầu. Trong đó có việc cần phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đặc biệt là cấp Chi cục, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành. Năm 2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất đối với các Cục và Chi cục Thi hành án. Thông qua công tác kiểm tra nhiều vi phạm đã được phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời. 
 
Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, trong đó có nhà ở (sau đây gọi tắt là kê biên nhà ở) là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014. Đây là biện pháp cưỡng chế rất phức tạp mà các cơ quan THADS thường xuyên phải áp dụng trong thực tiễn thi hành án dân sự. 
Theo ông VALTER GITMANN, Chủ tịch Hiệp hội Thừa phát lại tại Tòa án Đức trong bài tham luận tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 7 diễn ra từ 9-11 tháng 6 năm 2016 tại Cộng hòa Bashkortostan với chủ đề Một số vấn đề và cách thức thi hành các yêu cầu không phải là tài sản trong các văn bản cưỡng chế cho biết Toà án ở Đức đang tham gia đặc biệt vào việc thi hành án nhằm mục đích làm cho các bên có hành vi cam kết được thi hành.
Thực hiện chương trình công tác và các quy định về dân chru trong cơ quan, sáng ngày 18/01/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Trần Tiến Dũng dự và chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam. Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án đã tham dự Hội nghị.
Để tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống quán triệt đầy đủ đến công chức, người lao động của đơn vị Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, chỉ đạo của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018, Kết luận của Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).