Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-BTP về việc Phê duyệt Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm của Tổng cục Thi hành án dân sự đã được Bộ Nội vụ phê duyệt (ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Tư pháp).
Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước đối với Hệ thống thi hành án dân sự nói riêng. Để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra cần có sự quan tâm của tất cả các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương. Bài viết dưới đây sẽ nêu khái quát về vai trò, mục đích, đối tượng, nguyên tắc của công tác kiểm tra trong lĩnh vực thi hành án dân sự và kết quả kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trong thời gian qua.
Việc đánh giá kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) kéo dài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn gắn liền với việc đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết KNTC nói chung. Thông qua đó xác định rõ các nguyên nhân làm phát sinh KNTC và khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hiện nay. Đây là một yếu tố rất quan trọng để cơ quan, đơn vị đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm hạn chế tình trạng phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THA trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Pháp luật về thi hành dân sự ở Bungary quy định về một hệ thống kép của việc thực thi pháp luật: Các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước (SEO) trong hệ thống của các cơ quan tư pháp và các nhân viên thực thi tư nhân (PEO) là những chuyên gia pháp luật độc lập được tổ chức tại Phòng Thẩm quyền Thi hành Luật pháp Bungari (gọi chung là "Phòng").
Ngày 11/11/2017, nhân chuyến đến công tác tại Đắk Lắk dự Lễ Bế mạc Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã gửi lời chia buồn tới gia đình em Lê Thị Hà-công chức thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk bị tai nạn trên đường đi làm việc trong tháng trước và qua đời cùng ngày khi tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Đồng chí cũng thay mặt Tổng cục gửi tới gia đình công chức Lê Thị Hà số tiền 1.000.000 đồng theo Quy chế thăm hỏi của Tổng cục.  
Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các lĩnh vực của công tác tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, công tác tư pháp nói chung, hoạt động thi hành án dân sự, hành chính nói riêng cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể bảo đảm thực hiện các mục tiêu mà Chiến lược đề ra.
Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14, Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án (bao gồm thi hành hình phạt tiền và thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại); việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp để bảo đảm thi hành án, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.