Thực hiện Kế hoạch số 2281/KH-TCTHADS ngày 21/7/2016 về việc kiểm tra, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2016, Thông báo số 2376/TB-TCTHADS ngày 01/8/2016 về kế hoạch làm việc của Tổng cục trưởng, chiều ngày 03/8/2016,  Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 03 tháng cuối năm 2016.
Ngày 18/8/2016, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã ký Công văn số 2776 /BTP-TCTHADS yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc thực hiện rà soát lại rà soát, đối chiếu lại toàn bộ số liệu đã báo cáo về các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.
Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, mục Văn bản điều hành) thay thế cho Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007). 
Bộ luật dân sự sửa đổi năm 2015 (BLDS) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Trong điều kiện hiện nay, khi bên cạnh BLDS đã và đang tồn tại ngày càng nhiều các đạo luật điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động đặc thù như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Thi hành án dân sự… Như vậy, trong mối quan hệ với các luật chuyên ngành, BLDS đứng ở vị trí trung tâm với tư cách là luật gốc. Trên cơ sở đạo luật gốc này, qua quá trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong thi hành án dân sự, có một số vấn đề trong pháp luật thi hành án dân sự cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự từ trung ương đến địa phương, với sự nỗ lực, tích cực chỉ đạo của 02 ngành Trung ương đã phát huy tối đa vai trò quan trọng trong công tác phối hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng.