Sign In

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

01/01/2021

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn gồm: có 04 phòng chuyên môn thuộc Cục và 11 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố. Toàn tỉnh có: 01 Quyền Cục trưởng, 03 Trưởng phòng, 01 Quyền Trưởng phong, 02 Phó trưởng phòng, 11 Chi cục trưởng, 13 Phó Chi cục trưởng.
 
1. Lãnh đạo Cục
- Ông Nguyễn Hữu Tài - Quyền Cục trưởng.
2. Các phòng chuyên môn thuộc Cục
2.1. Văn phòng Cục
- Ông Lương Quý Đôn - Chánh Văn phòng.
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó trưởng phòng
2.2. Phòng Tổ chức cán bộ
- Ông Hoàng Khánh Trọng - Trưởng phòng.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng phòng.
2.3. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án
- Ông Trần Văn Thảo - Trưởng phòng
2.4. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo
- Bà Lương Thị Hậu - Quyền Trưởng phòng
3. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Lạng Sơn
3.1. Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn
- Ông Lê Minh Cường - Chi cục trưởng
- Bà Bế Thị Hiên - Phó Chi cục trưởng
- Ông Đỗ Xuân Hà - Phó Chi cục trưởng
3.2. Chi cục THADS huyện Cao Lộc
- Ông Phùng Xuân Bắc - Chi cục trưởng
- Ông Lương Văn Màu - Phó Chi cục trưởng
- Ông Đỗ Xuân Hải - Phó Chi cục trưởng
3.3. Chi cục THADS huyện Lộc Bình
- Bà Trịnh Thị Ngọc Bích - Chi cục trưởng
- Ông Nông Xuân Tiến - Phó Chi cục trưởng
3.4. Chi cục THADS huyện Đình Lập
- Ông Hoàng Văn Thanh - Chi cục trưởng
- Ông Hoàng Văn Tân - Phó Chi cục trưởng
3.5. Chi cục THADS huyện Chi Lăng
- Ông Lê Minh Thành - Chi cục trưởng
- Ông Mạc Đức Tuấn - Phó Chi cục trưởng
3.6. Chi cục THADS huyện Hữu Lũng
- Ông Đào Quang Thành - Chi cục trưởng
3.7. Chi cục THADS huyện Văn Quan
- Ông Hoàng Văn Từ - Chi cục trưởng
- Ông Hoàng Văn Thám - Phó Chi cục trưởng
3.8. Chi cục THADS huyện Bình Gia
- Ông Nguyễn Minh Lâm - Chi cục trưởng
- Ông Hoàng Doãn Thiện - Phó Chi cục trưởng
- Bà Lương Thị Phương Thảo - Phó Chi cục trưởng
3.9. Chi cục THADS huyện Bắc Sơn
- Ông Hoàng Đăng Lào - Chi cục trưởng
3.10. Chi cục THADS huyện Văn Lãng
- Ông Trịnh Thanh Du - Chi cục trưởng
- Bà Bế Thị Lộc Hương - Phó Chi cục trưởng
3.11. Chi cục THADS huyện Tràng Định
- Ông Phạm Thanh Sơn - Chi cục trưởng
- Bà Mai Thị Dung - Phó Chi cục trưởng.