Sign In

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

01/01/2021

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn gồm: có 04 phòng chuyên môn thuộc Cục và 11 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố. Toàn tỉnh có: 01 Quyền Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng, 03 Trưởng phòng, 01 Phó phụ trách, 02 Phó trưởng phòng, 10 Chi cục trưởng, 13 Phó Chi cục trưởng.
 
1. Lãnh đạo Cục
- Ông Nguyễn Hữu Tài - Quyền Cục trưởng.
- Ông Lê Văn Cường - Phó Cục trưởng
2. Các phòng chuyên môn thuộc Cục
2.1. Văn phòng Cục
- Ông Hoàng Khánh Trọng - Chánh Văn phòng.
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó trưởng phòng
2.2. Phòng Tổ chức cán bộ
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng phòng (phụ trách).
2.3. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án
- Ông Trần Văn Thảo - Trưởng phòng
- Ông Triệu Hoàng Phái - Phó trưởng phòng
2.4. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo
- Ông Lê Minh Thành - Trưởng phòng
- Bà Lương Thị Hậu - Phó trưởng phòng
3. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Lạng Sơn
3.1. Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn
- Ông Đỗ Xuân Hà - Phó Chi cục trưởng phụ trách
- Bà Bế Thị Hiên - Phó Chi cục trưởng
- Ông Nông Xuân Tiến - Phó Chi cục trưởng
3.2. Chi cục THADS huyện Cao Lộc
- Ông Phùng Xuân Bắc - Chi cục trưởng
- Ông Đỗ Xuân Hải - Phó Chi cục trưởng
3.3. Chi cục THADS huyện Lộc Bình
- Bà Trịnh Thị Ngọc Bích - Chi cục trưởng
- Ông Hoàng Văn Tân - Phó Chi cục trưởng
3.4. Chi cục THADS huyện Đình Lập
- Ông Hoàng Văn Thanh - Chi cục trưởng
3.5. Chi cục THADS huyện Chi Lăng
- Ông Lương Quý Đôn - Chi cục trưởng
- Ông Mạc Đức Tuấn - Phó Chi cục trưởng
3.6. Chi cục THADS huyện Hữu Lũng
- Ông Đào Quang Thành - Chi cục trưởng
- Bà Phạm Minh Thu - Phó Chi cục trưởng
3.7. Chi cục THADS huyện Văn Quan
- Ông Nông Ngọc Thực - Chi cục trưởng
- Ông Phạm Dương Đức - Phó Chi cục trưởng
3.8. Chi cục THADS huyện Bình Gia
- Ông Hoàng Văn Từ - Chi cục trưởng
3.9. Chi cục THADS huyện Bắc Sơn
- Ông Nguyễn Minh Lâm - Chi cục trưởng
- Ông Hoàng Doãn Thiện - Phó Chi cục trưởng
3.10. Chi cục THADS huyện Văn Lãng
- Ông Trịnh Thanh Du - Chi cục trưởng
- Bà Bế Thị Lộc Hương - Phó Chi cục trưởng
3.11. Chi cục THADS huyện Tràng Định
- Ông Phạm Thanh Sơn - Chi cục trưởng
- Bà Mai Thị Dung - Phó Chi cục trưởng.